מדיניות פרטיות

די.אמ. קומיוניקיישנס בע”מ (“החברה“) מודה לכם על שבחרתם לעשות שימוש באתר דודי מליץ קורסים שהיא מנהלת ומפעילה (“האתר“). האתר מופעל לטובת איסוף פרטים ויצירת קשר עם מתעניינים בלימודי קורסים בשיווק דיגיטלי.

מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והיא מתייחסת לכל המינים בצורה שווה.

 1. החברה מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר, החליטה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתר, והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.
 2. החברה פועלת בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ”א- 1981 (“החוק”) וליתר ההוראות והדינים החלים עליה. החברה מחויבית להגן על פרטיות המשתמש ועל שמירת פרטי הזיהוי האישיים שלו. מדיניות פרטיות זו חלה על השירותים שהחברה מספקת ועל השימוש באתר.
 3. מטרת המדיניות לסקור את סוגי המידע שהחברה אוספת, אופני האיסוף, השימושים במידע וזכויות המשתמש לגביו.
 4. מדיניות זו עשויה להתעדכן מעת לעת. הנוסח המעודכן יופיע באתר. שינויים כאמור יחולו על המשתמש ולכן מומלץ להתעדכן בהם.
 5. המידע
  1. החברה אוספת מידע אישי אודות המשתמש רק כאשר המשתמש מספק לה מדיע זה באופן ספציפי וביודעין. החברה מאמינה כי המשתמש צריך לדעת בדיוק איזה מידע אישי החברה אוספת וכיצד היא מתכוונת להשתמש בו בטרם המשתמש יחלוק אותו עם החברה. החברה עושה זאת רק כאשר המשתמש מבקש מידע או מבקש להירשם לשירותים הטעונים הרשמה או מנוי.
  2. מדיניות זו חלה על מידע מזוהה (באופן אישי) או שניתן לזיהוי באמצעים סבירים (מידע סטטיסטי ומצטבר):
   • פרטי קשר;
   • מידע שיימסר במסגרת השתתפות בקורס או בפורום או בצ’אט;
   • מידע על פעילות באתר;
   • מידע שימסור המשתמש במסגרת השתתפות בסקרים או שאלונים;
   • כל מידע שהמשתמש ימסור לחברה בעת הגלישה והשימוש באתר.
  3. ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתר, החברה תבקש מהמשתמש רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים. בהתאם, החברה עשויה לבקש מהמשתמש מידע אישי כגון שם, מספר טלפון, כתובת וכתובת דואר אלקטרוני.
  4. החברה מגבילה את איסוף המידע האישי למידע המינימלי ביותר על מנת לספק למשתמש את השירותים המוצעים באתר או באמצעותו.
  5. המידע (הנתונים שנאספו) יישמר במאגרי המידע של החברה למשך הזמן הנדרש למימוש המטרות לשמן נאסף המידע, על פי מדיניות פרטיות זו, ויהיה באחריותה.
  6. אנא שים לב כי תוכל להפסיק את איסוף נתוני המיקום על ידי החברה באמצעות שינוי האפשרות לאיסוף נתוני מיקום ממכשירך.
 6. השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין וישמש את החברה לדברים הבאים: אספקת שירותים, ניהול, בקרה, צרכים תפעוליים ושיפור השירותים של החברה; טיפול בתקלות, פניות ותלונות; יצירת קשר, אימות זהות, קיום הוראות, חוקים, צווי בית משפט, הנחיות, מדיניות ונהלים; איתור ומניעה של פעולות לא חוקיות (לרבות ניסיונות הונאה), אבטחת מידע, הגנה על זכויות משפטיות של החברה ושל אחרים (לרבות התגוננות מתביעות משפטיות); דיוור ישיר ופעולות שיווקיות (לפירוט נוסף אנא ראה בסעיף 7 בהמשך); גביה; ניהול מכירות, שיווק וגיוס לקוחות; העשרת תוכן האתר (באמצעות Cookies ואיסוף מידע אוטומטי באתר); ניהול מועדון לקוחות; צרכים סטטיסטיים ומחקר, וכיו”ב.
 7. דיוור ישיר
  1. המידע שייאסף ישמש גם לצרכי שיווק, פרסום ודיוור ישיר של החברה, כאמור לעיל, וכן של מידע על מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים שמסופקים בשיתוף פעולה עם החברה, לרבות שיווק מותאם אישית.
  2. החברה תהיה רשאית לשלוח למשתמש מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי בכל אמצעי תקשורת, לרבות בדואר אלקטרוני, הודעות לטלפון הנייד, מערכת חיוג אוטומטית וברשתות חברתיות, בכפוף להסכמתך המפורשת.
  3. בכל עת המשתמש יוכל לבטל את הסכמתו ולחדול מקבלת מידע כאמור, גם באמצעות פנייה למוקד השירות בכתובת הדוא”ל: [email protected]
  4. החברה לא תמסור את פרטיו האישיים של המשתמש למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה את המשתמש אישית.
  5. שים לב כי ייתכן שיישלחו אליך לאחר בקשת ההסרה דיוורים אותם החברה חייבת ו/או רשאית לשלוח לך על פי דין, גם ללא הסכמתך.
 8. החברה לא תעביר לצדדים שלישיים (בין בארץ ובין בחו”ל) את פרטיו האישיים של המשתמש והמידע שנאסף על פעילותו באתר, אלא במקרים המפורטים להלן:
  1. לצורכי המטרות המופיעות במדיניות פרטיות זו, למימוש מטרות המותרות לחברה על פי דין ולמימוש אינטרסים לגיטימיים של החברה, למשל לשם מניעת הונאה. העברת מידע כאמור תיעשה בכפוף להתחייבויותיו של הצד השלישי לשמור על פרטיות ואבטחת מידע ברמה הנדרשת בהתאם לסוג המידע המועבר.
  2. רכישת מוצרים או שירותים מצד ג’ – אם המשתמש ירכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתר, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה.
  3. צרכים משפטיים – במקרה של מחלוקת משפטית בין המשתמש לבין החברה שתחייב חשיפת פרטי המשתמש; אם המשמש יבצע באתר פעולות שבניגוד לדין; אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטי המשתמש או המידע אודותיו לצד שלישי; על מנת שהחברה תוכל להתגונן מפני תביעות משפטיות.
  4. מכירת/העברת פעילות – אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו, וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפי המשתמש את הוראות מדיניות פרטיות זו.
  5. קבלני משנה וספקים עמם החברה משתפת פעולה במסגרת הפעילות השוטפת שלה. במקרה זה, החברה מקפידה כי העברת המידע ואבטחתו יהיו בהתאם לכל דין, לרבות עמידה בהוראות תקנות הגנת הפרטיות (העברת מידע אל מאגרי מידע שמחוץ לגבולות המדינה), תשס”א-2001.
  6. יתכן שהחברה תעביר מידע אישי לצדדים שלישיים לצרכי מחקר וסטטיסטיקה. העברת מידע אישי במקרה כזה תיעשה כאשר המידע יהיה אגרגטיבי, ותוך נקיטת אמצעים שיקשו לזהות את המשתמש במאמץ סביר. המשתמש יוכל לבקש מהחברה בכל עת להפסיק לעבד את המידע לצרכים סטטיסטיים ולהעבירו באופן אגרגטיבי לצדדים שלישיים, על ידי פנייה לשירות הלקוחות שלה בכתובת [email protected]
  7. בכפוף להסכמתו המפורשת של המשתמש ועל פי דין, החברה תהא רשאית להעביר מידע אישי אודותיו לצדדים שלישיים לשם מטרותיהם המסחריות.
 9. Cookies
  1. האתרים משתמשים ב”עוגיות” (Cookies) ובטכנולגיות דומות, כגון tags ו-web beacons, לרבות כלים של צדדים שלישיים, לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיו האישיות של המשתמש ולצורכי אבטחת מידע.
  2. המשתמש יוכל להפסיק את איסוף המידע באמצעות עוגיות על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן בו הוא משתמש. אם המשתמש יחסום עוגיות, ייתכן שחלק מהשירותים לא יהיו זמינים עבורו, או שהמשתמש יצטרך להזין מחדש פרטים. שינוי הגדרות אלו הינו באחריות המשתמש.
  3. חלק מהעוגיות באתר מגיע מצדדים שלישיים המנהלים הצגת תוכן. צדדים שלישיים אלה ישתמשו בעוגיות בהתאם למדיניות הפרטיות שלהם ולא של החברה.
  4. החברה רשאית להסתייע בשירותים של צדדים שלישיים כגון Google Analytics כדי לאסוף ולנתח מידע אישי בקשר עם השימוש בשירות, לרבות מידע שנוגע לפעילות המשתמש באתר. אפשרויות שליטה נוספות בהגדרות עוגיות אלה, תוכל למצוא באתריהם.
  5. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלתCookies . אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש./li>
 10. אבטחת מידע
  1. החברה נוקטת אמצעי אבטחת מידע המתאימים לסוג המידע שנמצא ברשותה ובהתאם להוראות הדין. לצורך זה, החברה משתמשת באמצעי אבטחה סבירים ומקובלים התואמים את הסטנדרטים הנהוגים בתחום.
  2. למרות האמור, עדיין קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים והמידע של החברה. כל עוד נוקטת החברה באמצעי אבטחה סבירים, היא לא תהא אחראית לכל נזק שנגרם בעקבות חדירה בלתי מורשית כאמור והעברת מידע לצד שלישי עקב חדירה כאמור.
  3. גם המשתמש אחראי לנקוט אמצעי אבטחת מידע הולמים, כגון מסירת פרטי קשר נכונים, שימוש באמצעים נגד וירוסים וכיו”ב, עדכון תוכנות, הקפדה על הורדות מאתרים רשמיים או מאושרים, הצפנה, והימנעות משימוש במחשבים פומביים או רשתות WIFI פומביות ללא הצפנה.
 11. זכויות המשתמש במידע
  1. בכפוף לחוק ולהוראות הדין, יוכל המשתמש לפנות בכתב לשירות הלקוחות של החברה ולבקש לעיין במידע אודותיו השמור אצלה. אם יתברר למשתמש כי המידע שהחברה מחזיקה עליו אינו נכון, זכותו של המשתמש לבקש את תיקונו או מחיקתו. בפניית המשתמש עליו לציין פרטי זיהוי כפי שיתבקשו ממנו, על מנת שהחברה תוכל לזהותו כיאות.
  2. לחיצה על קישור באתר עשויה לגרום ליציאה מהאתר וכניסה לאתר המופעל על ידי צד שלישי. החברה אינה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הוויזואליים שאליהם מוביל הקישור וכן אינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש או ההסתמכות עליהם. כל התקשרות בין המשתמש לבין צדדים שלישיים אליהם הקישור מוביל תיעשה מול אותם צדדים שלישיים בלבד, באחריות המשתמש ו/או באחריות אותם צדדים שלישיים בלבד, ולחברה לא תהא כל אחריות ו/או מחויבות בקשר עם התקשרות כאמור. מבלי לגרוע מן האמור, החברה אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש או לרכושו כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות הקישורים הקיימים באתר או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.
 12. יצירת קשר
  בכל שאלה או בעיה בנוגע לפרטיות המשתמש, באפשרות המשתמש לפנות אל החברה באמצעות המייל [email protected]