תקנון האתר

תקנון אתר – תנאי שימוש

אתר דודי מליץ קורסים (“האתר”), המנוהל והמופעל על ידי חברת די.אמ. קומיוניקיישנס בע”מ (“החברה”), הינו אתר המשמש כאתר תוכן וקורסים בתחום השיווק הדיגיטלי והנך מוזמן לקחת בו חלק בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש אשר יפורטו להלן (“תנאי השימוש”).

תנאי השימוש מגדירים את הזכויות והחובות שלך ושל החברה בעת השימוש באתר. נא קרא את תנאי השימוש בקפידה, מהווים הסכם מחייב בינך לבין החברה.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לכל המינים בצורה שווה.

1. כללי
1.1 השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש, לרבות למדיניות הפרטיות המופיעה באתר. ככל שאינך מסכים לתנאי מתנאי השימוש, הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר ו/או בשירותים הניתנים במסגרתו.
1.2 תנאי השימוש חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מכשיר תקשורת (כדוגמת טלפון מחשב, סלולארי, וכיו”ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
1.3 בכפוף לתנאי השימוש, המונח “משתמש” משמעו כל אדם אשר עושה שימוש באתר זה בכל דרך וצורה שהיא (“המשתמש”).
1.4 הוראות תנאי השימוש הללו גוברות על כל האמור באתר.
1.5 תנאי השימוש מחייבים ויפעלו לטובת הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר שלהם.
1.6 החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש באתר ללא כל הודעה מוקדמת למשתמשים בו ולא יהיה בכך בכדי לגרוע מתוקפם של תנאי השימוש ותחולתם.
1.7 כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות בלבד ולא ישמשו בפרשנות תנאי השימוש.

2. תקשורת
2.1 כאשר המשתמש מבקר באתרי החברה או מתקשר עם החברה, על ידי הרשמה באתר, הוא מסכים לקבל תקשורת/הודעות באופן אלקטרוני ו/או טלפוני.
2.2 החברה תתקשר עם המשתמש בדוא”ל או על ידי פרסום הודעות באתר ו/או בטלפון.
2.3 החברה רשאית להשתמש במידע שסופק על ידי המשתמש כדי ליצור איתו קשר בנוגע למידע חשוב, הודעות, אירועים, כנסים, קורסים, פעילויות בחברה, וכן קידום מכירות.
2.4 המשתמש יכול תמיד לבחור לבטל את הסכמתו לכל אחת מההודעות האלה (מלבד אלה הנדרשות על פי החוק או התקנות הרלוונטיים) על ידי שליחת דוא”ל לחברה.
2.5 המשתמש מבין ומסכים שכל ההסכמים, ההודעות, הגילויים וההתקשרויות האחרות שהחברה מספקת באופן אלקטרוני, מהוות התקשרות מחייבת לכל דבר ועניין.
2.6 אם המשתמש נרשם לאתר ו/או לכל אחת מההצעות המופיעות באתר או רוכש שירותים דרך האתר, המשתמש הוא האחראי לשמירה על סודיות החשבון, הסיסמה והגבלת הגישה למחשב או לטלפון הנייד שלו.
2.7 המשתמש מסכים לקבל אחריות על כל הפעילויות המתרחשות תחת החשבון והסיסמה שלו.

3. חיבור מאובטח
3.1 החברה מצפינה את המידע החיוני בטכנולוגיות המקובלות ולפי דרישות הדין. לדוגמה שימוש בטכנולוגיית SSL לשם העברת מידע מוצפן, כגון אמצעי תשלום, כמקובל באתרי סחר אלקטרוני ו/או בהתאם לתקן הבינלאומי PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) – תקן אחיד לאבטחת מידע לעסקים (שירות של צד ג’).
3.2 האתר סולק דרך חברת משולם אשר עומדת בתקן PCI DSS, תקן שנוצר על ידי חמש חברות כרטיסי האשראי הגדולות. זאת בכדי להבטיח הגנה על נתוני אשראי בכל סביבה בה הם שמורים, מועברים או מעובדים. התקן מחייב התנהלות ויחס מיוחד לפרטי אשראי ועיבודם. כולל יישום התקן בארגונים כגון קופות רושמות, ארנקים אלקטרונים, אתרים עם סליקה ועוד. התקן מוגדר על ידי מועצת PCI אשר הוקמה להפחית סיכון של הונאות אשראי.

4. תהליך ההזמנה באתר
4.1 באתר ניתן לרכוש שירותים שונים של החברה.
4.2 בעת הזמנה יתבצע רישום לאתר ועל המשתמש להזין את הפרטים הבאים: שם מלא, איימיל, טלפון, כתובת וסיסמא.
4.3 שלבי הרכישה באתר הינם כדלקמן: 1. בחירת השירות המבוקש. 2. השלמת רכישה.
4.4 מחירי השירותים מפורטים באתר, כאשר לכל שירות מחיר שונה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המחירים מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
4.5 אישור הזמנה וקבלה יישלחו לדואר האלקטרוני של המשתמש לאחר ביצועה.
4.6 מובהר בזאת, כי במידה ועודכנו מחירי השירותים לפני תום הליך רכישת השירות על ידי המשתמש, יחויב המשתמש במחיר המעודכן.
4.7 המחירים באתר כוללים מע”מ.
4.8 החברה רשאית להציע מבצעים, הטבות והנחות באתר או בכל אמצעי תקשורת אחר, לרבות טלפון, דואר אלקטרוני או הודעת טקסט (בהתאם ובכפוף להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב – 1982).
4.9 החברה רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך. החברה רשאית לשלוח אישורי הזמנה והודעות מערכת בדואר אלקטרוני ובמסרון.

5. השירותים
5.1 באתר ניתן לרכוש קורסים שונים. הפרטים המלאים לגבי כל קורס מופיעים בעמוד הרלוונטי באתר.
5.2 החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מועד תחילת הקורס, ימי ושעות הלימוד, המרצים, התכנים וכיו”ב.
5.3 הקורסים פתוחים לציבור הרחב, בכפוף לתנאים בסעיף 6 להלן.

6. ביצוע עסקה ו/או רכישה
6.1 החברה מאפשרת למשתמשים רכישה נוחה, קלה ובטוחה של השירותים המוצעים על ידה באמצעות האינטרנט.
6.2 כל משתמש רשאי להשתתף בהליך רכישה של השירותים ולהפוך ללקוח החברה בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
6.2.1 המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות (מעל גיל 18). במידה והמשתמש קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס לביצוע העסקה.
6.2.2 המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף.
6.2.3 המשתמש הוא בעל תיבת דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.
6.3 הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה על ידי חברת האשראי.
6.4 עמלות הסליקה יחולו על המשתמש בלבד.
6.5 ייתכן כי לצורך תהליך השלמת הרכישה, לאחר הזנת פרטי כרטיס האשראי למערכת של חברת הסליקה, יידרש המשתמש לאמת את זהותו על ידי קוד שיישלח אליו במסרון או במייל חוזר או בדרכים נוספות אותן רשאית חברת הסליקה לשנות מעת לעת.
6.6 יודגש כי חיוב המשתמש בגין השירותים נעשה בעת ביצוע ההזמנה. במידה ואין אישור מחברת האשראי לביצוע ההזמנה לא יונפק למשתמש אישור הזמנה. במקרה זה, יהיה על המשתמש ליצור קשר עם החברה בדואר אלקטרוני ו/או בטלפון המופיעים באתר ולהסדיר את הנושא. למען הסר ספק לחברה לא תהיה כל אחריות ולא תישא בכל נזק ישיר ו/או עקיף בקשר עם הזמנות שלא קיבלו אישור הזמנה.
6.7 רק אישור הזמנה וקבלה בתוספת רישום מועד קבלת השירותים המופיע באתר, יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולה והשלמת הרישום לשירותים.
6.8 יודגש כי פרטי כרטיס האשראי יהיו מצויים ו/או יישמרו ו/או ינוהלו על ידי חברת הסליקה בלבד ובאחריותה בלבד. החברה אינה שומרת ו/או מנהלת פרטים אלו. עם זאת, כאשר מידע ותכנים מוזנים באמצעות האתר, קיים חשש לחשיפה של תכני המשתמש לצפייה ולשימוש על ידי אחרים ברשת. החברה אינה אחראית לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך ולחברה אין ולא תהיה כל אחריות בנוגע לדליפת נתונים ו/או פריצה לנתונים ו/או לאבטחת מידע של נתונים אלו.
6.9 על אף האמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים ו/או אמצעי תשלום אחרים ככל שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי.
6.10 החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או לשנות את דרך התשלומים באתר לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת כפי שייראה לה.
6.11 המשתמש מצהיר בזאת שהפרטים האישיים שהוא מוסר לאתר או עושה בהם שימוש במסגרת האתר הינם פרטים נכונים, מדויקים, עדכניים ומלאים לגבי זהותו האישית.
6.12 חל איסור מוחלט לעשות שימוש בפרטים אישיים של אדם אחר ו/או להתחזות לאחר.

7. מדיניות ביטול
7.1 משתמש יכול לבטל רכישת שירות בתוך 14 יום ממועד הרכישה, ובלבד שהביטול יעשה עד 48 קודם למועד תחילת השירות. דמי ביטול יהיו 5% מסך העסקה או 100 ש”ח, הנמוך מבניהם.
7.2 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ביטול שירות שנרכש באתר יהיה לפי מדיניות הביטול הבאה:
7.2.1 ביטול בתוך פחות מ-48 שעות קודם למועד מתן השירות, יחויב במחיר מלא.
7.2.2 ביטול עסקה על ידי אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש ייעשה בתוך 4 חודשים ממועד ביצוע העסקה, ככל ובמסגרת הרכישה הייתה שיחה טלפונית עם נציג החברה, ובכפוף להצגת תעודה המוכיחה כי הרוכש הינו אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש.
7.2.3 משתמש שלא יכול להגיע להרצאה במועד רשאי להעביר את הזכות לקבלת השירות לאדם אחר.
7.3 החברה רשאית, בכל עת, לשנות את מועדי השירותים, בכפוף למתן הודעה למשתמשים ותוך קביעת מועד חלופי. משתמש שאינו פנוי במועד החלופי יוכל לקבל חזרה את כספו.
7.4 החברה רשאית להחליט שלא לגבות דמי ביטול במצבים מסוימים לפי שיקול דעתה הבלעדי.
7.5 הזיכוי יבוצע תוך 14 ימי עסקים ממועד הביטול, דרך כרטיס האשראי עמו שילם המשתמש.

8. הגבלת אחריות מצד החברה
8.1 האתר וכל המוצג בו ניתנים לשימוש ללא אחריות מכל סוג שהיא, מפורשת או משתמעת.
8.2 האתר מוצע לציבור “כמות שהוא” (as is).
8.3 המשתמש מצהיר כי הוא משחרר בזאת את החברה מכל אחריות, במישרין או בעקיפין, לכל מקרה שבו ביצוע עסקה ו/או גלישה באתר לא יבוצעו, בחלקן ו/או במלואן, מכל סיבה שהיא ומאחריות לכל בעיה טכנית ו/או אחרת הפוגמת ביכולת השימוש באתר.
8.4 החברה עושה את מירב המאמצים על מנת להקפיד על איכות התוכן המופיע באתר ועל איכות השירותים ולדייק את ההסבר לשירותים באתר. עם זאת, החברה אינה יכולה להתחייב כי כלל התכנים ו/או השירותים יתאימו במלואם או יספקו במלואם את ציפיות המשתמש/הרוכש ו/או כי לא תהיה בהם טעות כלשהי (בין טכנית ובין באשר לתוכן המוצג) ו/או כי יתאימו באופן מוחלט לערכיו של כל משתמש/רוכש. משכך, החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים, ולא יישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש/רוכש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה מהשימוש באתר ו/או מצפייה ו/או הסתמכות על תכנים המופיעים באתר ו/או מהשירותים הניתנים על ידי החברה, גם אם הובאה לידיעת החברה האפשרות לנזק שכזה או שהחברה הודיעה בעבר על אפשרות לנזק שכזה.
8.5 החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם כתוצאה משימוש, שינוי, הקצאה, העתקה, הפצה או גישה לאתר ולחברה וכן לגבי כל נזק שייגרם כתוצאה מהיעדר השימוש באתר או בחברה.
8.6 המשתמש מאשר ומסכים כי החברה לא תהיה אחראית על התנהגות מכוונת, פוגעת או בלתי חוקית של צד שלישי כלשהו.
8.7 המשתמש מצהיר כי הוא משחרר בזאת את החברה מכל אחריות, במישרין או בעקיפין, לכל מקרה שבו ביצוע עסקה ו/או גלישה באתר לא יבוצעו, בחלקן ו/או במלואן, מכל סיבה שהיא, ומאחריות לכל בעיה טכנית ו/או אחרת הפוגמת ביכולת השימוש באתר.
8.8 האתר נשלט ומופעל על ידי מתקנים בישראל. בחברה אין כל ייצוג לשימוש במקומות אחרים. אלה הנכנסים לאתר או משתמשים בו ממדינות אחרות, עושים זאת על דעת עצמם והם אחראים לחלוטין על עמידה בכל החוקים והתקנות של ישראל והחוקים המקומיים.
8.9 אינך רשאי להשתמש באתר אם אתה תושב או אדם או ישות זרים החסומים או נדחים על ידי ממשלת ישראל.

9. קניין רוחני באתר
9.1 כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים המופיעים באתר, לרבות זכויות היוצרים, זכויות ההפצה, סודות מסחריים, סימני המסחר וכל הקניין הרוחני מכל סוג שהוא, אשר כוללים בין היתר את עיצוב האתר, תמונות, קבצים גרפיים, יישומים, קוד מחשב, טקסט ו/או כל חומר אחר, שייכות לחברה או לצד שלישי שהתיר לחברה לעשות בהם שימוש.
9.2 אין בעצם הכניסה לאתר או ברכישה של תכנים בו כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנו ו/או בקוד האתר ו/או בתכנים.
9.3 אין להעתיק ו/או לשכפל באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים הנ”ל, בכל אמצעי ומדיה שהיא, ו/או לפרסם ו/או לשדר ו/או להקרין פומבית ו/או להשמיע פומבית ו/או ליצור עבודות נגזרות, ו/או להקצות ו/או למסור כרישיון ו/או לעשות כל שימוש מסחרי בחלק כלשהו באתר ו/או בתכנים, במישרין או בעקיפין, לרבות בדרך של חיבור לציוד קליטה אחר (פיזי, אלחוטי, או בדרך אחרת), ובין בכל דרך אחרת בלי הסכמה בכתב ומראש מצד מפעיל האתר, חל איסור על כל שימוש בתכנים הנ”ל ובסימני מסחר המופיעים באתר ו/או לוגו האתר ללא הרשאה מהחברה.
9.4 האתר הינו לשימוש אישי ואין לעשות בו שימוש מסחרי.
9.5 המשתמש מתחייב שלא לפגוע בשום דרך בזכויות היוצרים של החברה, בין אם באופן ישיר ובין אם באופן עקיף, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.
9.6 המשתמש מתחייב שלא לעשות כל פעולה, בין במישרין ובין בעקיפין, העלולה לפגוע בזכויות הקניין של החברה.
9.7 כל שימוש הפוגע בזכויות היוצרים ו/או בקניין רוחני כמפורט לעיל, ישמש עילה לסגירת חשבון המשתמש ללא כל הודעה מוקדמת, והמשתמש יישא בכל ההוצאות אשר יגרמו לחברה ו/או ללקוחות האתר ו/או למשתמש עצמו בגין שימוש זה ו/או בגין סגירת חשבון המשתמש, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר המגיע לחברה מכוח הסכם ו/או מכוח הדין. חדירה למערכת המחשב של האתר מהווה עבירה פלילית על פי הדין החל בישראל.
9.8 כמו כן יובהר כי עשוים להופיע באתר תכנים אשר אינם שייכים בהכרח לחברה אלא ניתנה לחברה רשות לבצע שימוש מסחרי בדרך של רישיון כדין. כל סעיף בהקשר של קניין רוחני כפי שהובא לעיל יחול ויהיה תקף אף לגבי תכנים אלו.

10. פרסומות של צדדים שלישיים, קישורים והפניות באתר
10.1 החברה או מי מטעמה לא תישא באחריות לכל תוכן פרסומי או מידע מסחרי אחר שיפורסם באתר, ככל ויפורסם. הפרסום באתר אינו משום המלצה ו/או חוות דעת או הבעת דעה או עידוד או שידול, מצד החברה ולמעשה כל החלטה בדבר השימוש בתכנים הכלכליים שימצא המשתמש באתר, תיעשה באחריותו הבלעדית של המשתמש בלבד.
10.2 ייתכן כי באתר יופיעו קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט אחרים ו/או מקורות מידע ו/או לגופים ו/ או לארגונים ו/או לחברות אחרים (“קישורים”).
10.3 החברה אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.
10.4 קישור מסוים באתר אינו מלמד כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך.
10.5 החברה לא תהיה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים ויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
10.6 כל התקשרות בין המשתמש לבין צדדים שלישיים אליהם הקישורים מוליכים תעשה מול אותם צדדים שלישיים בלבד, באחריותו ו/או באחריותם בלבד, ולחברה לא תהא כל אחריות ו/או מחויבות בקשר עם התקשרות כאמור.
10.7 החברה תהיה רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט.
10.8 החברה ממליצה למשתמש לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אותם קישורים.
10.9 מבלי לגרוע מן האמור, החברה אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש או לרכושו כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם יגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.

11. הפסקת שימוש ושיפוי
11.1 החברה רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותי האתר, לרבות על ידי חסימת כתובת IP, וזאת אם לא יעמוד בתנאי מתנאי השימוש.
11.2 במידה וחלה הפרה מצד המשתמש בנוגע לתנאי השימוש, תהא החברה, לפי שיקול דעתה, זכאית לחשוף את שמו והפרטים הידועים לו אודותיו בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.
11.3 המשתמש ישפה את החברה, בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה, לרבות תשלומי ריבית ותשלום שכר טרחה סביר לעורכי דין והוצאות משפט, אשר ייגרמו לחברה ו/או למי מטעמה על ידי המשתמש: 1. כתוצאה מכל רשלנות, טעות, מחדל או התנהגות פסולה מכוונת של המשתמש, 2. כתוצאה מאי קיום הוראות תנאי השימוש על ידי המשתמש ו/או הפרת הוראות דין כלשהן ו/או זכויות צד ג’ כלשהן, 3. כתוצאה מפרטים, מידע או קבצים שהמשתמש מסר לפרסום, 4. כתוצאה ממחדליו של המשתמש, כפי שבאו לידי ביטוי באופן ישיר ו/או באופן עקיף.
11.4 החברה אינה מתחייבת כי האתר לא ייסגר ו/או כי הפעילות בו לא תופסק באופן זמני או קבוע ושומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או את פעילותו בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
11.5 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה, לרבות תקלות תקשורת ומחשוב ואירועי כוח עליון יעכבו ו/או ימנעו את קיום העסקה באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהי ו/או את אספקת השירות נשוא העסקה במועדים שנקבעו ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים ו/או אגרות ו/או תשלומים אחרים החלים על השירותים בין מועד פרסום השירות לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת השירות, רשאית החברה להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה ובמקרים כאמור לא יחויב כרטיס האשראי של המשתמש בגין העסקה ואם חויב יוחזר לו כספו, בכפוף להוראות כל דין, וזאת כסעד בלעדי שלו בקשר עם מקרים כאמור.

12. הדין החל
12.1 החברה, האתר והשימוש בהם, כפופים לחוקי מדינת ישראל.
12.2 הדין החל על תנאי השימוש ו/או על כל פעולה ו/או סכסוך הנובע מהם, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הבלעדית בכלל העניינים הנוגעים לתנאי השימוש, בין במישרין ובין בעקיפין ו/או הנובעים מהם ו/או מהשימוש באתר, תהא לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב, על פי סמכותם העניינית.

13. המחאת זכויות וחובות
13.1 מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם בזה, החברה רשאית להמחות את התחייבויותיה ולהסב זכויותיה, בכל עת לפי תנאי שימוש אלה, לצד שלישי, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות העברת כל או רוב נכסיה, באמצעות מכירה, מיזוג ו/או בכל דרך אחרת, וכן החברה רשאית בעת העברת הזכות לגבות חובות מהמשתמש, ובלבד שזכויות המשתמש לפי תנאי השימוש לא ייפגעו מעצם העברת הבעלות.
13.2 במקרה כאמור יועברו פרטי המשתמש שבידי החברה לצד השלישי, שיקבל את הזכויות באתר, והמשתמש מסכים לכך מראש.

14. שימושים אסורים
14.1 המשתמש מסכים שלא לעשות באתר כל שימוש שאינו חוקי וכן כל שימוש בניגוד לתנאי השימוש, ובכלל זאת שימוש שעלול להביא לפגיעה או השבתה של האתר או לפגיעה בחוויית המשתמש של משתמשים אחרים באתר.
14.2 המשתמש מסכים שלא להשיג או לנסות להשיג מידע או חומר הכלול באתר בכל אמצעי אחר מלבד האמצעים שמספק האתר למשתמשיו, וכן שלא לאסוף כל מידע על משתמשים אחרים ללא הסכמתם.
14.3 המשתמש אינו מורשה, ללא אישור מראש ובכתב של החברה, להשתמש בכל קוד מחשב, תוכנת כריית נתונים, “רובוט”, “בוט”, “עכביש” או מכשיר אוטומטי אחר, או תוכנית, אלגוריתם או מתודולוגיה שיש תהליכים או פונקציונליות, או כל תהליך ידני, כדי לפקח על, לעקוב אחר או להעתיק את כל דפי האינטרנט, נתונים או תוכן המצוי באתר זה או לגשת אליו באמצעות אתר זה.
14.4 המשתמש אינו יכול לעסוק בהורדה המונית של קבצים מאתר זה; להשתמש בכוח עיבוד המחשב של אתר זה למטרות אחרות מאלה המותרות לעיל; להציף את האתר עם תנועה אלקטרונית שנועדה להאט או להפסיק את פעולתו; או ליצור קישורים מאתרים אחרים לאתר זה או מאתר זה אליהם.

15. יצירת קשר
קבלת פרטים נוספים אודות החברה והשירותים המוצעים על ידה, אודות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות או בכל שאלה אחרת, הנכם מוזמנים לפנות לחברה בטלפון או בדואר אלקטרוני המופיעים באתר.